Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Ďakujeme, že si na našom webe. Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom ponúkaných
služieb na internetovej stránke novapsychologia.sk je Občianske združenie Nová psychológia, IČO: 52130223, so sídlom Cesta na Kamzík 2793/8, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika.

Kupujúcim, respektíve objednávateľom (objednávateľom) si ty, každý návštevník (klient), ktorý si
prostredníctvom web stránky novapsychologia.sk vytvoril registráciu. Službou pre teba sú všetky
produkty zverejnené na stránke novapsychologia.sk

Tvoja objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke
novapsychologia.sk výberom služieb vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo
registračného formulára. Vyjadrením súhlasu plne uznávaš elektronickú komunikáciu, predovšetkým
prostredníctvom webovej stránky novapsychologia.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej
komunikácie.

Predmet a uzavretie zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb - osobných/online stretnutí formou konzultácií,
kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, osobného koučingu a workshopov v oblasti
osobnostného rozvoja a predaj elektronických kníh a publikácií.

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry z našej strany vzniká kúpna zmluva, ktorú je
možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nami (kupujúcim
a predávajúcim), ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Odoslaním objednávky si ako
kupujúci viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuješ, že si sa zoznámili/a s týmito obchodnými podmienkami a že s
nimi súhlasíš. My ako predávajúci potvrdzujeme, že poskytneme tebe (kupujúcemu) služby v
dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky si dostatočným spôsobom pred vlastným
uskutočnením objednávky upozornený/á a máš možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné
podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke
novapsychologia.sk Tvojim výberom produktov, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového
formulára. Pre korektné vybavenie objednávky ťa preto prosíme o vyplnenie požadovaných údajov v
objednávke a výber možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia.
Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté len písomne (nie po ústnom dohovore) . Každá
podaná prihláška sa považuje za záväznú.

Po odoslaní objednávky ti bude vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú
adresu uvedenú v objednávkovom formulári, prosíme ťa, aby si venoval/a pozornosť jej správnosti.

Cena

Nie sme platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke novapsychologia.sk sú konečné.
Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke novapsychologia.sk v momente vykonania nákupu či
registrácie.

Platobné podmienky a možnosti platby

Po vyplnení objednávky či registrácie si povinný/á uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za
produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre),
– okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány Stripe.

Dodacie podmienky

Sme povinný poskytnúť ti dohodnuté služby - uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť
stretnutie pomocou elektronickej komunikácie v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom
dátume na základe našej dohody. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná
publikácia, bude ti zaslaná na e mailovú adresu zadanú v objednávkovom formulári hneď po pripísaní
peňazí na náš účet. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Vyhradzujeme si právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K týmto zmenám patrí
napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

Autorské práva

Vyjadrením súhlasu s podmienkami, berieš na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi
duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného
vlastníctva, ktoré patria ©MARCI Nová psychológia. Zmluvou medzi nami a tebou (dodávateľom
a odberateľom) nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté
inak, máš právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z
povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať,
poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej
republiky. Ty (objednávateľ) máš, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Výnimkou sú tri prípady:

1. Ak si (spotrebiteľ) súhlasil/a s poskytovaním služby a vyjadril/a si súhlas so Všeobecnými
obchodnými podmienkami v ich úplnom znení.
2. Ak služba už bola poskytnutá
3. Ak sa jedná o prednostný termín vstupného sedenia a z našej strany boli dodržané všetky záväzky (t.j. návrh termínu bol poskytnutý vrámci 2-týždňovej lehoty)

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: vyhlásením, že objednávateľ
odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr
do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti.
Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu:
podpora@novapsychologia.sk a to do 14 dní odo dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje
oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a
poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade
reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

Reklamácie sa na členský klub nevzťahujú.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Máme právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si si
objednal/a službu, ktorú si nestornoval/a a zároveň nezaplatil/a dohodnutú kúpnu cenu. Týmto
konaním porušuješ svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa
ktorej si povinný/á zaplatiť dohodnutú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, berieme do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj
všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň máme právo
si účtovať aj ušlý zisk. Vyhradzujeme si právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť
toto právo len z časti.

Storno podmienky

Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za
nasledovných podmienok:

Do 15 dní pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 14 dní pred
začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 7 dní pred začiatkom aktivity
100 % z účastníckeho poplatku.

Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky.
Storno podmienky sa na členský klub nevzťahujú.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez
predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý
proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v
momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke
novapsychologia.sk. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali všeobecné obchodné
podmienky a súhlasíte s ich znením.

Upozorňujeme, že online služby nenahrádzajú medicínsku starostlivosť. Naša spoločnosť nenesie
zodpovednosť za tvoj zdravotný/duševný stav.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.09.2020

V Bratislave dňa 23.05.2024
Mgr. Marcela Hrapková
©MARCI Nová psychológia