Stanovy OZ Nová psychológia

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom osobných údajov na webe www. novapsychologia.sk je MARCI, AVISION s.r.o. IČO: 46143874, so sídlom Dunajská 2303/2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika a OZ Nová psychológia, IČO: 52130223, so sídlom Cesta na Kamzík 2793/8, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tzn. určujeme účel a prostriedky spracovania.

2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje pre účely poskytovania služieb (kurzy a terapia), vrátane dohodnutia termínov – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

● Osobné údaje pre účely priameho marketingu (zasielanie newslettera, občasných e-
mailov o službách a produktoch Novej Psychológie, zasielanie informácií súvisiacich
s našou činnosťou, našou propagáciou, informáciách o našich zmluvných partneroch a
prieskumy spokojnosti)

● osobné údaje pre účel spracovania a zverejnenia vašich osobných údajov na našej
webovej stránke alebo Facebooku (ak ste účastník kurzu a s takým zverejnením ste
súhlasili

● Použitie prvého (krstného) mena pre marketingové účely (videá na Youtube, spätné
väzby)

● Použitie videozáznamu, aj s Vašou tvárou a hlasom, pokiaľ ste sa nahrali na ďalšie
účely

3. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame tak dlho, ako nám stanovujú lehoty na ich spracovanie osobitné zákony. Pokiaľ nám dávate súhlas, spracúvame ich tak dlho, ako je uvedené v udeľovanom súhlase. Vždy ich spracúvame len pokiaľ trvá účel ich spracovania. Pokiaľ máme s vami uzavretú zmluvu, spracúvame ich tak dlho ako trvá zmluva.

4. Cookies

Používaním tohto webu s cookies súhlasíte. Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Cookies si môžete nastaviť podľa vašich predstáv vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

5. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372 Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovník). Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností. Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

6. Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Právo na odvolanie súhlasu: V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu.

Právo na opravu: V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás zhromaždených, máte právo nás požiadať o opravu/ alebo doplnenie vašich osobných údajov

Právo na výmaz: Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme,

ak: a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

b/ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi

c/ je spracovanie založené na vašom súhlase, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;

e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;

f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov; a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Zásady spracovania osobných údajov platia v tejto aktualizovanej verzii od 2.9.2020.
V Bratislave dňa 2.9.2020
Mgr. Marcela Hrapková